27 февруари 2013 - прессъобщение
Публикувана от admin на February 27 2013 22:53:22


Сдружение „Академия БГ” спечели проект с наименование „Алтернатива за професионална реализация на безработни лица” с Договор ESF1109-09-08001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В проекта се предвижда обучение на 40 безработни лица и осигуряване на платен стаж от 3 месеца за успешно завършилите. Предвидена е и стипендия за срока на обучение. Представителите на целевите групи, които могат да бъдат насочвани за включване в изпълняваните проектни дейности са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.
Приоритетно ще бъдат насочвани представители на следните целеви групи:
- младежи до 29г.;
- жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете;
- неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).

На 22.02.2013г. приключи първият етап по подбор на кандидати за участие в проектните дейности. До настоящият момент са записани 33 безработни лица.
Срокът за набиране на непопълнените бройки се удължава до 20.03.2013г. за курсовете по професия 811080 Сервитьор – барман- 3 човека ; по професия 811060 Ресторантьор – 1 човек; по - професия 341020 Продавач-консултант – 3 човека.

Заинтересованите лица могат да подават Заявления в Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали в стая 22 при мл. експерт Момчил Момчилов или да се обръщат за повече информация на e-mail: info@akademiabg.com, тел. 0894 743 992, Красимира Живанова.Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Академия БГ” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Агенция по заетостта”.