20 ноември 2012 - Спечелен проект по ОПРЧР
Публикувана от admin на November 20 2012 12:31:30


Сдружение „Академия БГ” спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, схема: “КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА”, Бюджетна линия: BG051PO001-1.1.09
на стойност 110 162,07 лв.


В проекта се предвижда обучение на безработни лица и осигуряване на платен стаж от 3 месеца за успешно завършилите. Представителите на целевите групи, които могат да бъдат насочвани за включване в изпълняваните проектни дейности са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.
Приоритетно ще бъдат насочвани представители на следните целеви групи:
- младежи до 29г.;
- жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете;
- неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).

Обучението ще се осъществява по следните професии и сепциалности, като след завършването на курсовете се придобиват удостоверения за част от професия, както следва:

- професия 811070 Готвач, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг- част от професия по втора квалификационна степен
- професия 811080 Сервитьор – барман, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг -част от професия по втора квалификационна степен
- професия 811060 Ресторантьор, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг- част от професия по трета квалификационна степен
- професия 341020 Продавач-консултант, в професионално направление 341 Търговия на едро и дребно -част от професия по втора квалификационна степен

След приключване на административните процедури по договора ще бъде преминато към изпълнение на дейностите по проекта.