30 юни 2011 г. - проведени курсове
Публикувана от admin на July 06 2011 11:36:39От 14 до 18 април 2011 г. се проведе краткосрочен курс по говедовъдство по проект 29/111/00085 Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, финансиран от ПРСР и „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”
Участваха 20 земеделски производители от кърджалийска област. Участниците бяха запознати с произхода, биологичните особености, породите говеда, размножаване, хранене, млечна и месна продуктивност, болести, изисквания към фермите, хигиена и хуманно отношение към животните, базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието, условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и правила за добра земеделска практика.